VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV (GDPR)​

Politika varstva osebnih podatkov

1. Splošno

Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Ker nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, veljajo strožja pravila GDPR.

2. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je MT Merilna tehnika d.o.o., Cesta k Tamu 65, 2000 Maribor.

3. Varovanje osebnih podatkov in hramba

MT Merilna tehnika d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdelujemo v delovnem procesu.

Osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vseh osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Osebni podatki, ki jih obdelujemo, se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

4. Pravice posameznika

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov MT Merilna tehnika d.o.o., Cesta k Tamu 65, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte info@mt-merilnatehnika.net. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

5. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo naše podjetje nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

 

MT Merilna tehnika d.o.o., dne 25.5.2018

 

OBRAZEC – Prijava krsitve varstva osebnih podatkov – uvedba postopka pri IP

OBRAZEC – Uradno obvestilo IP-ju o kršitvi varnosti osebnih podatkov

OBRAZEC – Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov

OBRAZEC – Zahteva za omejitev obdelave osebnih podatkov

OBRAZEC – Zahteva za popravek in dopolnitev osebnih podatkov

OBRAZEC – Zahteva za prenos osebnih podatkov

OBRAZEC – Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki